Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Pluta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Płyton Paweł Pluta z siedzibą we Wrocławiu 54-143 przy ul. Gwarecka 27/28 z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 609 995 718
C. mailowo: kontakt@plyton.pl
D. korespondencyjnie pod ww. adresem
2. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności w celu realizacji zawartych umów oraz organizowania loterii i promocji. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie , firmy informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do wykonania umowy, udziału w loterii lub promocji, etc. może spowodować odmowę wykonania umowy lub udziały w promocji lub loterii.
4. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
6. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
G. usunięcia danych.
7. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 606-950-000